Salı , 7 Nisan 2020
Anasayfa / Komisyonlar / Maliye Komisyonu

Maliye Komisyonu

maliye@imhgebze.com

1. Tanım

Derneğin malıyla alakalı tüm faaliyetlerinin planlanmasından, yürütülmesine, takibinden, denetlenmesine, geliştirilmesinden, revizyonuna kadar her sahada Yönetim Kurulu’na teklifler hazırlayan , maliye meselelerini görüşen ve Yönetim Kurulu’nca kendisine tevdi edilen görevleri yürüten birimdir.

2. İşleyiş ve Toplantı Periyodu
Maliye komisyonu kendi içinde 15 günde bir veya 30 günde bir toplanır.

3. Teşekkül
Başkanın ve Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen kişilerin teklifleri, Yönetim Kurulu’nun onayıyla Genel Kurul üyeleri arasından ve uygun görülen diğer isimlerden seçilir.

4. Yetki ve Sorumluluklar (Faaliyetlerle Birlikte)
Maliye Komisyonu, Yönetim Kurulu adına maliyeyle alakalı işlerin planlanmasından, denetlenmesinden ve yürütülmesinden sorumludur. Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin her türlü gelir gider hesapları, kaynak oluşturma ve geliştirme işlemleri, sponsorluk ilişkileri, gelir getirici faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, ticari işletme oluşturma, ortaklık, yatırım vb alanlarda atılacak adımların belirlenmesi gibi parayla alakalı tüm hususlarda gerekli girişimlerde bulunur, planlamalar yapar ve bunları uygular.

Maliye komisyonu aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet yürütür:

a)     Genel merkezin her türlü gideri için gelir sağlamak.

b)    Gelir kaynaklarının tespit edilmesinden, geliştirilmesine, gelirlerin toplanmasından, en uygun şekilde kullanımına kadar maliyeyi ilgilendiren hususlarda çalışmalar yapmak.

c)     Mevcut durumun sahip olunan her türlü imkan ve güç açısından analizini ve tespitini yapmak.

d)    Gelirlerin en uygun şekilde toplanması için çalışmalar yapmak, model geliştirmek, sistem kurmak.

e)     Sahip olunan imkanları ve gücün en verimli şekilde kullanılabilmesi için atılacak adımları planlamak gelir-gider dengesini sağlamak, yıllık bütçeler oluşturmak.

f)     Yapılacak faaliyetlerin birim maliyetlerini tespit edilmesine yardımcı olmak faaliyetleri yürütecek olanlara ve katkıda bulunacaklara somut veriler sunmak.

g)    Aidat, bağış, proje desteği, ticari girişim, ortaklık vb alanlarda İnsan ve Medeniyet Hareketi için çözümler öneren çalışmalar yapmak.

h)    Sponsorluk ilişkileri geliştirmek.

i)      Gelir kaynaklarını artırıcı ve yeni gelir kaynakları oluşturucu çalışmalar yapmak.

j)      Sistemli bir data oluşturmak. Gelir kalemlerini sınıflandırmak.

k)    Görevlendireceği kişilere alanla ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler düzenlemek.

Maliye Komisyonu, her üyenin durumuna göre tespit edeceği bir miktarla yıllık aidat sistemi kurup, bu sistem dahilinde işlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacak. Her türlü faaliyetin nasıl ve hangi esaslar çerçevesinde muhasebeleştireceği konusunda çalışmalar yapacak, faaliyetlerin mali açıdan da ibra edilmesi çalışmalarında katkıda bulunacak.

5. Bağlı Olduğu Üst Makam
Maliye Komisyonu, Başkana bağlı bir alt komisyon olarak çalışır.

6. Bağlı Alt Birimler
Maliye komisyonunun alt birimi yoktur. Komisyon, başlatılacak çalışmalarla birlikte duruma göre alt ihtisas birimleri ve icraat kurulları oluşturulabilir.

7. Nitelik ve Özel Şartlar
Bu komisyona seçilecek kişilerin bu alanda tecrübe ve birikim sahibi olmaları, mali kanallar oluşturabilecek özellikte olmaları gerekir.