Perşembe , 2 Nisan 2020
Anasayfa / Komisyonlar / Teşkilatlanma Komisyonu

Teşkilatlanma Komisyonu

teskilat@imhgebze.com

1.Tanım
Derneğin teşkilatlanmayla alakalı tüm faaliyetlerinin planlanmasından, yürütülmesine, takibinden, denetlenmesine, geliştirilmesinden, revizyonuna kadar her sahada Yönetim Kurulu’na teklifler hazırlayan, teşkilatlanma meselelerini görüşen ve Yönetim Kurulu’nca kendisine tevdi edilen görevleri yürüten birimdir.

2. İşleyiş ve Toplantı Periyodu
Teşkilatlanma komisyonu kendi içinde haftalık olarak toplanır. Şubeler ve bağlı kurumları belirli bir periyotta ziyaret için program yapar ve uygular.

3. Teşekkül
Başkanın ve Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen kişilerin teklifleri Yönetim Kurulu’nun onayıyla Genel Kurul üyeleri arasından ve uygun görülen diğer isimlerden seçilirler.

4. Yetki ve Sorumluluklar (Faaliyetlerle Birlikte)
Teşkilatlanma Komisyonu, Yönetim Kurulu adına teşkilatlanmayla alakalı işlerin planlanmasından, denetlenmesinden ve yürütülmesinden sorumludur. Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin üyeleri arasındaki ilişkiyi, üyelerin İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin teşkilatlanma hedeflerine ve çalışma prensiplerine uygun olarak hareket etmelerini ve yeni üyelerin Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi’ne dahil olmalarını sağlama çalışmalarına katkıda bulunur. Bu çerçevede genel merkez bünyesinde ve buradan ilham alarak şubeler ve bağlı kurumlarda veri-hizmet akışının sıhhatli bir şekilde işlemesi için çalışmalar ortaya koyar.

Teşkilatlanma Komisyonu aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet yürütür:

a)     Genel merkezin organizasyon şemasının belirlenmesi çalışmalarına destek sağlamak.

b)    Bu şemanın şubelere ve bağlı kurumlara yansıtılmasını ve oralarda uygulanmasını sağlamak.

c)     Mevcut durumun sahip olunan her türlü imkan ve güç açısından analizini ve tespitini yapmak.

d)    Birimler ve kurumlar yönüyle de durum analizi ve tespit yapmak.

e)     Birimler arasında veri-hizmet akış koordinasyonunu sağlamak.

f)     Mevcut birimlerin aidiyet, mensubiyet ve temsil hususlarında kurumsal çizgide ifadelendirilmelerini sağlamak.(Muhatap olma açısından birimler ve kurumlar arasında oluşabilecek ihtilafların çözüme  kavuşturulmasına yardımcı olmak.)

g)    Yeni çalışma alanları için tespitlerde bulunmak, kurumsal açılımlar için teklif vermek ve destek sağlamak.

h)    Belirlenen hiyerarşik katmanları oluşturmak ve iç işleyişte sorumlulukların belirlenerek uygulanmasını sağlamak.

i)      Kendi iç işleyişinde (kurumlar, meslek üniteleri vb) bölümler oluşturmak.

j)      Görevlendireceği kişilere alanla ilgili (yönetim, organizasyon, planlama vb) hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler düzenlemek.

Genel Çerçeve
Teşkilatlanma Komisyonunun görev ve sorumlulukları şu esaslar çerçevesinde yürütülecek;

Tüm kurumlar ve birimler, başkanları üzerinden hiyerarşik anlamda Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olacak. İcraat anlamında ise ilgili komisyon başkanlarıyla koordineli olunacak ve ‘yatay ilişki’ üzerinden işlemler yürüyecek bir bölgede birden çok kurum olması durumunda bir tanesine merkezilik özelliği verilecek diğerleri oraya yönlendirilecek. Bu meselenin çözümünde ‘zamana bırakmak’,’duruma ve somut verilere göre hareket etmek’,’kurum ya da birimin özel şartlarını dikkate almak’ gibi kriterlere göre esnek tavırlar söz konusu olabilecek. Bazı sorunlar sürece bırakılarak, bazıları istisna kabul edilerek çözülecek. Genel bir yaklaşım olarak başlangıç döneminde genel merkezin güçlendirilmesi  bir stratejik adım olarak benimsenecek.

Çalışma alanı olarak Durum Analizi (insan,kurum,iş) ve Ziyaretler (kişiler,kurumlar) öncelenecek. Bu analiz ve ziyaretler neticesinde teklifler ve değerlendirme raporları sunulacak.

5. Bağlı Olduğu Üst Makam
Teşkilatlanma Komisyonu, Başkana bağlı bir alt komisyon olarak çalışır.

6. Bağlı Alt Birimler
Kurumlar, meslek üniteleri ve ilgili diğer birimler yukarıdaki esaslar dahilinde teşkilatlanma komisyonuna karşı sorumlu olacaklar. Komisyon başlatılacak çalışmalarla birlikte alt ihtisas birimleri ve icraat kurulları oluşturulacaktır.

7. Nitelik ve Özel Şartlar
Bu komisyona seçilecek kişilerin bu alanda tecrübe ve birikim sahibi olmaları gerekir.